Υπηρεσίες

-Πωλήσεις διαμερισμάτων - μονοκατοικιών
-Μελέτη - επίβλεψη - κατασκευή δημοσίων & ιδιωτικών έργων
-Αντιπαροχές - αγορά οικοπέδων
-'Εκδοση οικοδομικών αδειών
-Εκπόνηση μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά)
-Ανακαινήσεις - διαρρυθμίσεις - ανακατασκευές - αλλαγή χρήσης - προσθήκες

-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ Ν. 4178/2013